Terug naar home

Privacyverklaring Fysio Gorredijk

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Deze privacywetgeving is uiteraard ook op onze fysiotherapiepraktijk van toepassing en in deze privacyverklaring vindt u daarom ook informatie over welke gegevens wij van u verzamelen en met welk doel en hoe wij daarmee omgaan.

Dit houdt in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Naast deze privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Dit privacystatement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen. De grondslagen hiervoor zijn in de meeste gevallen:
“uitvoering van een behandelovereenkomst” en “wettelijke verplichting”

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over medebehandelaars
 • Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven?

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Alleen onze therapeuten en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk (geheimhoudingsverklaring) om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien worden uw gegevens technisch en organisatorisch goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wij verstrekken uitsluitend de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor FPM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Rechten betrokkenen:
Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Dit kan echter consequenties hebben voor uw behandeling.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@fysiogorredijk.nl .

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Fysio Gorredijk:

Verantwoordelijke:
Directie Fysio Gorredijk
Stationsweg 24 A
8401 DP Gorredijk
Tel. 0513 – 46 28 62
Mail.
info@fysiogorredijk.nl